Artofcolour.com Home Painting Profiles Artists Gallery In-Depth Links Contact Us

Artofcolour | Content | Abstract Power


New York City Composition with Color Composition with Yellow Composition with Black
Click the Picture for Full Size Image .

  Piet Mondrian : New York City  C.1941-42
Piet Mondrian : Composition with Color Planes and Gray Lines  C.1918
Piet Mondrian : Composition with Yellow, Black, Blue, Red, and Gray C.1921
Piet Mondrian : Composition with Black, Red, Gray, Yellow, and Blue  C.1874


 
       เมื่อศิลปะก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 20 สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือ ความแตกต่างกันในทางความคิด ของศิลปินแต่ละคน โดยที่ศิลปินแต่ละค?ก็จะคิดอะไรที่เป็นตัวของตัวเองที่เป็นอิสระ และเป็นส่วนตัวมากขึ้นทุกที โดยไม่ยึดถือรูปแบบ ใด รูปแบบหนึ่งของศิลปะที่มีมาก่อนในอดีต แต่จะใช้วิธีการแสดงออกในแบบต่างๆ ที่เลือกแล้วว่?เหมาะสำหรับที่จะนำมา แสดงความคิดของตน ดังนั้นศิลปะสมัยใหม่นี?ศิลปินอาจจะใช้เครื่องมือในการแสดงออกรูปแบบ ใดรูปแบบหนึ่? ของศิลปินในอดีตที่เคยทำมาก่อ?หรืออาจใช้หลายรูปแบบมาผสมกัน หรืออาจสร้างวิธีการแสดงออกขึ้นมาใหม่ก็ได? ในการนำเสนอผลงานจากความแตกต่าง และหลากหลายทางความคิดเช่นนี้ งานศิลปะในยุคหลังๆ ก็จะมี ความเป็น นามธรรมมากขึ้น จนเกิดรูปแบบศิลปะที่เราเรียกกันว่า Abstract เกิดขึ้น
       ศิลป?Abstract คืองานศิลปะที่ไม่มีอะไรเมือนจริงในธรรมชาติเล?แต่จะเป็นความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินที่ แสวงหาวิธีการแสดงออกทางความคิด ที่เป็นอิสระของเส้?สี และรูปทร?แต่ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าศิลปินทำงานอะไรออกมามั่? ?ได?เพราะว่า กว่าที่ศิลปะ Abstract จะเกิดขึ้นมาได้นั้?มันต้องผ่านวิวัฒนาการทางความคิดและรูปแบบศิลป? กล่าวคือ มันต้องผ่า?รูปแบบของศิลปะกึ่งนามธรร?(Semi - Abstract Art) เช่นศิลปะแบบ Expressionism, Cubism แล?Fauvism พวกนี้มาก่อน ถึงจะมาเป็?Abstract ได้อย่างเต็มตั?

       Type of Abstract Art ?    เมื่อศิลปะก้าวเข้ามาในแน?Abstract อย่างเต็มตัว นั่นก็หมายความว่?เรื่องรา? หรือ เนื้อหาของภาพจะถูกลดความสำคัญล?หรือ ถูกบิดเบือนตัดทอ?เพื่อที่จะเปลี่ยนไปเป็?Abstract มากขึ้?ศิลป? Abstract เราอาจแบ่งได้เป็?2 พวกใหญ่ๆ คื?
       1    Abstract Expressionism      2    Geometric Abstraction
       ศิลป?Geomatric Abstracttion นั้นจะเป็นพวกที่สืบถอด และรับอิทธิพลมาจากพว?Cubism ศิลปินใน กลุ่มนี้ ที่เห็นได้ชัดก็คือ Piet Mondrain ส่วนกลุ่?Abstract Expressionism นั้นจะรับอิทธิพลมาจา?Kandinsky เป็นหลัก ศิลปินในกลุ่มนี้ ยังแบ่งเป็นอีก 2 พวกใหญ่ๆ อีกก็คือ
       -    Action Painting   เช่น Jackson Pollock
       -    Colour-Field Painting   เช่น Mark Rothko

       ศิลปะแบบ Geomatric Abstract นี้ได้สืบทอดแนวความคิดของพวก Cubism ที่ว่า "การลดถอน ทุกสิ่งทุกอย่างลงจนเหลือแค่โครงร่างเรขาขณิ? โดยที่พวกเขานำมาเสนอใหม่ในรูปแบบ Abstract อย่างเต็มตัว ศิลปินในกลุ่มนี้ที่เด่นๆ ก็คื?Piet Mondrian เขาเป็นจิตรกรชาวดัทช? โดยที่เขามีความคิดในการทำงานศิลปะว่า จะต้องเลิกล้มประเพณีของจิตกรรมแบบเก่าๆ โดยเน้นที่จะต้องเป็นศิลปะเป็?Abstraction แล?Simplification ซึ่งนั่นก็คื?การเน้นโครงสร้างที่คิดคำนวณอย่างหนัก ในการนี้ เส้นตรงเข้ามามีบทบาทสำคั?และก็มีความชัดเจ? ส่วนสีก็จะ ลดให้เหลือแต่แม่สี แด?เหลือง นํ้าเงิน และสีกลา?(ขา?เท?ดำ) การลดรูปทร?ลดสีนี?มันเป็นสัญลักษณ์ ที่แฝงมาจากปรัชญาตะวันออ?และการสอนเกี่ยวกับสมาธ?วิปัสน?(Theosophy) ที่มีอยู่ในขณะนั้น
       ในปี ?? 1911Mondrain ได้เดินทางไป Paris ซึ่งอยู่ในช่วงที?Cubism กำลังแพร่หลายที่นั่น ทำให้เขา ได้รับอิทธิพลในเรื่องสีจาก Picasso แล?Braque ซึ่งก็คือการใช้สีในแนวเขียวตะไคร?สีเท?สีดินออกเหลือง นํ้าตา?แต?Mondrian จะทำเส้นให้ตรงไปตรงม?มากกว่าจะจัดวางระนาบ และเส้นเฉียง?แบ?Cubism ขอ? Picasso ถึงแม้ว่?Mondrain จะรับอิทธิพลจากศิลปะแบ?Cubism แต่เขาก็ไม่ทำภาพที่ไม่มีเนื้อห?แล? ความลึกลวงตาในภาพอย่างขอ?Cubism
       จุดมุ่งหมายสุดท้ายที?Mondrain ต้องการในภาพเขียนของเขาก็คือ Pure Reality หรือ สัจธรรมบริสุทธิ์ Reality ขอ?Mondrain ก็คือสีที่มีอยู่ขณะนั้นในภาพไม่ใช่ Reality ในการเลียนแบบธรรมชาติให้เหมือนจริง โดยที่ Mondrain นั้นเขาจะแสดงความเป็?Reality ด้วยการจัดรูปทรง และสีให้มีแรงผลักดัน เคลื่อนไหวอย่า? ได้ดุลย์กั?Mondrain จะมีวิธีการจัดรูปทรงสี่เหลี่ยมวางในแนวดิ่ง มุมทุกมุมจะเป็นมุมฉา?มีเส้นดำเด่นในแนวดิ่? แล?ในแนวราบ สลับผ่าน รูปสี่เหลี่ยมที่ใช้สีแดง สีนำเงิน สีเหลือง โดยอยู่บนพื้นภาพสีกลาง?(ขา? ทำให้เกิ? โครงสร้างที่มีเส้นรอบนอก เคร่งครั?เป็นรูปแบบ "Neo-Plasticism" ที?Mondrain ได้ค้นพบขึ้นมาเอ? และทำได้สมบูรณ์แบบ อย่างที่เราเห็นได้ในภา?New York City
       Neo - Plasticism ก็คือพลังเคลื่อนไหวของรูปทรง แล?สีที่สะอาดบริสุทธิ?โดยเป็นผลของการวางแผ? ไตร่ตรองไปตามขั้นตอน จนได้ศิลปะนามธรรมแท้ ที่มีพื้นฐานความคิดจากโลกและวัตถุจริงจากธรรมชาติ เช่น ผังเมือง New York ซึ่งถือได้ว่าเป็นแนวคิดสมัยใหม่แบบหนึ่งในการแสวงหาความจริง เกี่ยวกับภาวะของวัตถุที่เป็นสามมิต? ซึ่งก็ทำให้งานขอ?Mondrain เป็นงา?Geometric Abstraction ที่สมบูรณ์ทั้งรูปแบบและความคิดนั่นเอ?
[1] [2] [3Next >>

| What is Colour? | Fresco Technique | Colour&light&Narritive | Leonardo's Naturalism |
| The Venetian school | Chiaroscuro | Painting with light | Impressionism | Expressionism
| Picasso's changing palette | Matisse's pure Colour | Abstract | Pop Art |
 
Web Recommend : Pattaya Hotels | Thailand Hotels
Thailand Hotels : จองที่พั? โรงแรม, รีสอร์?(กรุงเทพฯ, ภูเก็ต, พัทย? กระบี่ ฯล?   Thailand Hotels Directory | Thailand Golf Courses
 
Copyright   ?1999-2000 DB.Design   All Right Reserved
Commercial use is prohibited. Please read our terms of use.
Webmaster : Pasakon@Artofcolour.com    ICQ : 20927041
Covered with white luminous coating large Arabic replica rolex numerals and oversized hands, also dial in the dark deep sea breitling replica exceptionally legible. Ultra-rugged stainless steel replica watches uk case with screw-down crown to ensure waterproof rolex replicawatch up to 200 m / 660 ft. In addition, Breitling has revolutionized quite dynamic Ocean race Ocean Racer rubber strap, the strap hole peripheral ring floats decorated with the design to replica watches uk make it more conspicuous. The watch also black dial and strap options. To accompany diving enthusiasts explore the underwater world with thrills, Breitling Super Ocean watch equipped with the second generation of 36 extraordinary precision mechanical self-winding Breitling chronograph movement, with representatives of the highest precision and reliable replica watches benchmark Swiss official Observatory certified (COSC). New achievements, pay tribute to women without fear of deep-sea divers.